ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์ "โครงการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น 2563 " article

 1.  ชื่อโครงการ         โครงการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์

                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น   ประจำปี  2563

 

2.  หน่วยงานรับผิดชอบ    สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

3.  หลักการเหตุผล       

                   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมเป็นภาควิชาหนึ่งที่เปิดสอน  ในคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค   ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ  และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ในการอำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ     โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตที่จบการศึกษา ฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน ให้เป็นผู้รู้จริง  คิดเป็น และปฏิบัติได้   สามารถครองตน  ครองคน  และครองงาน  ด้วยมโนธรรม และ จิตสำนึกต่อสังคม

                   การที่ภาควิชา/คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดการเรียนการสอนมาครบ 50 ปี ได้ผลิตบัณฑิตทุกระดับ(บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต) ออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก  บัณฑิตที่สำเร็จออกไปได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน    ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จึงได้จัดทำโครงการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่า ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ   เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเป็นแนวทางให้นักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนนักศึกษาเก่าได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

 

4.  วัตถุประสงค์

                  เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าภาควิชา/คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่   ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นที่ทราบทั่วกัน      โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาเก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น  3  สาขา คือ

          4.1      ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

          4.2      ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม/คณะ/สมาคม

          4.3      ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น

 

5.  การดำเนินการ

         5.1      กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศาย์เก่าดีเด่น  จะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำเร็จการศึกษาจากภาควิชา/คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มีเกียรติและมีคุณธรรม  (ไม่มีประวัติส่วนตัวที่ด่างพร้อย) และจะต้องมีคุณสมบัติแต่ละด้านดังนี้

                   ก. ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

·           ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

·           การผลักดันนโยบายและแนวคิดที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวมเป็นผลสำเร็จ

·           การได้รับความไว้วางใจและยอมรับในองค์กร

·           การสร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

·           ประดิษฐ คิดค้น ผลงานนวัตกรรม หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

 

ข.ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม/คณะ/สมาคม

·           อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม หรือต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

·           ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

·            มีผลงานที่ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม แก่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับจากสังคม

                   ค.ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น

·           เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา มาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา

·           อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ต่อคณะคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

·           ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

·           มีผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์                                

          5.2 เปิดให้มีการเสนอรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น ที่จบการศึกษาจากภาควิชา/คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแบบที่กำหนด โดยตัวแทนรุ่น/ตัวแทนรหัส หรือ จากนักศึกษาเก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สามารถติดต่อได้  

 

          5.3  การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น 

              เมื่อคณะอนุกรรมการ ฯได้รับรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นที่มีผู้เสนอมาแล้ว   คณะอนุกรรมการ ฯ จะได้พิจารณากลั่นกรอง โดยอาจมีการสัมภาษณ์บุคคลซึ่งอยู่ในวงการที่เกี่ยวข้อง หรือหาข้อมูล/ เอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาก็ได้   แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

          ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ ทางสมาคมถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้พิจารณาในโอกาสต่อไป

          5.4 การประกาศเกียรติคุณ   

             คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ  จะประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น  และ ประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบรางวัล ในงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปีนั้นๆ

 

6.    ระยะเวลาการดำเนินการ

     6.1  แจ้งเวียนให้มีการเสนอชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นฯ   ภายในวันที่  20 พฤศจิกายน 2563

     6.2  กำหนดส่งแบบเสนอชื่อกลับถึงคณะอนุกรรมการฯ  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

     6.3  คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น  ประจำปี 2563   พิจารณากลั่นกรองให้แล้วเสร็จ  และ นำเสนอคณะกรรมการบริหารสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ภายในวันที 15 มกราคม 2564

    6.4    คณะกรรมการบริหารสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     พิจารณาให้ความเห็นชอบให้แล้วเสร็จ   ภายในวันที่ 30 มกราคม 2564

    6.5  ประกาศเกียรติคุณ ในงาน.....................................................   ในวัน.......................................

 ECON CMU News & Events

โครงการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2563 articledot
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเศรษฐศาสตร์ มช
dot
bulletรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ทำเนียบศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มช
dot
bulletรายชื่อศิษย์เก่าเสดสาด
bulletรวมรูปถ่าย@อีคอนทุกรุ่น
dot
@ CMU
dot
bulletเรื่องขำๆ กับมอชอ
dot
@ Chiangmai
dot
bulletรวมย่าน Shop @ Chill
bulletเที่นวสบายๆ เสาร์ อาทิตย์
bullet สิ่งพิมพ์@ เชียงใหม่
dot
Link
dot
bulletรวมมิตร@ลิงค์เสดสาด
dot
ลงทะเบียนศิษย์เก่าเสดสาด
dot
bulletลงทะเบียนศิษย์เก่าออนไลน์ได้ที่นี่
dot
ร้านของพี่ๆน้องๆ Econ CMU
dot
bulletรายชื่อร้านพี่ๆน้องๆ Econ บางส่วน
bulletร้านกาแฟ analog house cafe n’ craft
bulletร้าน มอร์หม้อไฟ
bulletร้านแม่หญิงใหญ่
bulletน้ำพร​ิกปลาสลิดแม่เภา
dot
รับข่าวสารอีคอน

dot
dot
dot


คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Facebook  เสดสาด มช


Copyright © 2011 All Rights Reserved.