ReadyPlanet.com
dot
bulletเสดสาด มอชอ
bulletทำเนียบศิษย์เก่าเสดสาด
bulletรวมมิตร@ลิงค์เสดสาด
bulletรวมรูปถ่าย@อีคอนทุกรุ่น
bulletเรื่องขำๆ กับมอชอ
dot
@Chiangmai
dot
bulletรวมย่าน Shop @ Chill
bulletเที่นวสบายๆ เสาร์ อาทิตย์
bullet สิ่งพิมพ์@ เชียงใหม่
dot
ลงทะเบียนศิษย์เก่าเสดสาด
dot
bulletลงทะเบียนศิษย์เก่าได้ที่นี่
dot
รับข่าวสารอีคอน

dot
dot
Link
dot


คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Facebook  เสดสาด มช
ECON CMU Reunion Dinner Party 2012
สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Econ CMU Bowling Party -12 มิถุนายน 2554


ทำเนียบเสดสาด รุ่น 23 article

 

 

รุ่น
รหัส
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
23
2304146
คุณ
เกรียงจิตร
ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
23
2304161
คุณ
เพชรา
ตู้จินดา
23
2304212
คุณ
นิตยา
แก้วนพรัตน์
23
2304270
คุณ
กนกวรรณ
 หาญกิติวัธน์ 
23
2304271
คุณ
กฤษฎา
เคลือบมณี
23
2304272
คุณ
กัญญารัตน์
เพ็ญศศิธร
23
2304273
คุณ
กิตติ
ตุงคะเศรณี
23
2304274
คุณ
กิตติ
ประมวลชน
23
2304275
คุณ
ขนิษฐา
เมฆสุต
23
2304277
คุณ
คุณากร
วิสมิตะนันท์
23
2304278
คุณ
งามชื่น 
ตั้งจิตรวัฒนากุล(กิจเสาวภาคย์) 
23
2304279
คุณ
จันทนา 
 ตรีจักร์(ตระการ)
23
2304280
คุณ
จันทนา 
บริสุทธนารักษ์ 
23
2304282
คุณ
จีราพร
ไชยพันธุ์
23
2304283
คุณ
จุฑามาส 
วาฤทธิ์ (กาญจนวิภาดา) 
23
2304284
คุณ
ดรุณี 
จรัสพงศ์พิสุทธิ์ 
23
2304286
(เสียชีวิต)
จารุณี 
กิตติประภัสร์ 
23
2304287
คุณ
ต่อศักดิ์ 
ศลกิจวาณิชย์กุล 
23
2304288
คุณ
ธีรเดช
มาเจริญศักดิ์
23
2304290
คุณ
นวลอนงค์  
ดิษบรรจง
23
2304291
(เสียชีวิต)
นิตยา
จินดาหลวง
23
2304292
คุณ
บุญชู
พรหมปัญญานันท์
23
2304293
คุณ
เบญจวรรณ  
สิงหาพันธ์
23
2304294
คุณ
ปัทมาภรณ์
กฤษณพันธุ์
23
2304295
คุณ
ประยูร
ล้อศิรินันท์
23
2304296
คุณ
ประวิตร
สงวนสิน
23
2304297
คุณ
ประเสริฐ
พวงสมบัติ
23
2304298
คุณ
ปราณี
กิ่งแก้ว
23
2304299
คุณ
ปรานอม 
ไพบูลย์มหพงษ์ 
23
2304300
คุณ
ปริญญา
ขำสาธร
23
2304301
คุณ
ปิยนันท์ 
หมู่สกุล 
23
2304302
คุณ
พงษ์ชัย
เวสสะเลิศ
23
2304303
คุณ
พนมพร
สุนิลหงษ์
23
2304304
คุณ
พรเพ็ญ
ปรีชายุทธ
23
2304305
คุณ
เพิ่มพูล
มณีกุล
23
2304307
คุณ
มนตรี
เมธธนัน (หวังสันติถาวร)
23
2304308
คุณ
มลิวัลย์
ชโลธร
23
2304309
คุณ
มะนิจ
เหมบุรุษ
23
2304310
คุณ
ยุรี
อลงกรณ์รัศมี
23
2304311
(เสียชีวิต)
ราชศักดิ์
ศรีภูมินทร์
23
2304312
คุณ
วราพงษ์  
เชื้อผึ้ง
23
2304313
คุณ
วราวุธ
นันทนพิบูล
23
2304314
คุณ
วัชระ
เปียแก้ว
23
2304315
คุณ
วิธชฎา 
สวัสดี 
23
2304316
คุณ
วิไลพร
คามบุตร
23
2304317
คุณ
วีระพล
พรรณเชษฐ์
23
2304318
คุณ
วีระศักดิ์
เชาว์วุฒิมา
23
2304319
คุณ
ศรีสุข 
สุวรรณพานิช 
23
2304320
คุณ
ธัญนันท์(ศุภวรรณ) 
โพธิรัตน์ 
23
2304321
คุณ
สดศรี
บุญทนุวัง
23
2304322
คุณ
สถาพร 
โล่ห์ตระกูล(ทุคหิต) 
23
2304323
คุณ
สมจิตต์
อ้นคง
23
2304324
คุณ
สมญา
ขวัญสุวรรณ
23
2304325
คุณ
สมพงษ์
เกษกมล
23
2304326
คุณ
pattanapon [สมพร ] 
butcher 
23
2304327
คุณ
โสภณ 
อรุณยะเดช
23
2304328
คุณ
สัญญา
เตะหมัดหมะ
23
2304329
คุณ
ณราภัตร  
มณีโชติ
23
2304330
คุณ
กฤษณะ 
สิทธิเสนา 
23
2304332
คุณ
สุขุม
ตั้งตน
23
2304335
คุณ
สุภาวดี
กูลหิรัญกิจ
23
2304337
คุณ
เสาวนี
ละอองเอี่ยม (กำแพงเพชร)
23
2304338
คุณ
องอาจ
สถิตย์ศิลาธรรม
23
2304339
คุณ
อนันต์สิทธิ์
เจริญไวย
23
2304340
รตอ. หญิง
อรทัย  
อิศรางกรู ณ.อยุธยา
23
2304341
คุณ
อรธัญญา 
หุ่นดี (ประจักษานนท์) 
23
2304342
คุณ
อัจจิมา
เชื้อผึ้ง
23
2304342
คุณ
อัจจิมา
เชาวน์วิไล
23
2304367
คุณ
วิชัย
หงษ์อิทธิพร
23
2304368
คุณ
วิลาวัลย์
ไกรฤกษ์
23
2304382
คุณ
วริยา
สนิทวาที (สุวรรณศรี)
23
2304401
คุณ
สุรพล
ศัยยกุล
23
2304402
คุณ
สุนันท์
อินทรทูต
23
2304423
คุณ
สุวิมล
บุญเขตขจร
23
2304424
คุณ
ทัฬห์
ตุวพลางกูร
23
2304429
คุณ
สุชาดา
ถนอมศรี
23
2304430
คุณ
ศากุล
ลิ้มวัฒนา
23
2304434
คุณ
มัทรีรา
แก้วหลวง
23
2304435
คุณ
ศิริณี
ทิตธเนศวงศ์
23
2304436
คุณ
โสภิวรรณ
บริบูรณ์
23
2304441
คุณ
สรุวัฒน์
ตั้งพงศ์ศิรประภา
23
2304450
คุณ
ชาวิน
ธรรมวงศ์
23
2304452
คุณ
อดิศร
ชุ่มอินทรจักร์
23
2304453
คุณ
ณัฐพล
โกมารชุน
23
2304454
คุณ
เกษณีย์
ศิริโชคธนทรัพย์
23
2304455
คุณ
สายัณห์
กองโกย
23
2304456
คุณ
สาโรจน์
กฤษฎาธาร
23
2304457
คุณ
อำพล
วิลยางกูร
23
2304458
คุณ
ดวงพร
ศรีวิโรจน์
23
2304459
คุณ
ทรงพร
โพธา
23
2304460
คุณ
วิโรจน์
แซ่หลิ่ม
23
2304461
คุณ
พงษ์เทพ
ตรีศักดิ์วัฒนพร
23
2304462
คุณ
สุกิจ
อุ่ยตระกูล
23
2316129
คุณ
ดวงทิพท์
ศิริกาญจนารักษ์
ทำเนียบเสดสาด มช

ทำเนียบเสดสาด รุ่น 07 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 08 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 09 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 10 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 11 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 12 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 13 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 14 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 15 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 16 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 17 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 18 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 19 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 20 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 21 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 22 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 24 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 25 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 26 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 27 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 28 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 29 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 30 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 31 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 32 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 33 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 34 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 35 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 36 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 37 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 38 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 39 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 40 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 41 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 42 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 43 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 44 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 45 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 46 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 47 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 48 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 49 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 50 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 51 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 52 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 53 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 54 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.