ReadyPlanet.com
dot dot
bulletสานส์จากนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มช
bulletกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ มช
dot
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเศรษฐศาสตร์ มช
dot
bulletรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ทำเนียบศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มช
dot
bulletรายชื่อศิษย์เก่าเสดสาด
bulletรวมรูปถ่าย@อีคอนทุกรุ่น
dot
@ CMU
dot
bulletเรื่องขำๆ กับมอชอ
dot
@ Chiangmai
dot
bulletรวมย่าน Shop @ Chill
bulletเที่นวสบายๆ เสาร์ อาทิตย์
bullet สิ่งพิมพ์@ เชียงใหม่
dot
Link
dot
bulletรวมมิตร@ลิงค์เสดสาด
dot
ลงทะเบียนศิษย์เก่าเสดสาด
dot
bulletลงทะเบียนศิษย์เก่าได้ที่นี่
dot
รับข่าวสารอีคอน

dot
bulletเสดสาด มอชอ
dot
ร้านพี่ๆ น้อง ชาวเสดสาด มช
dot
bulletรายชื่อร้าน


คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Facebook  เสดสาด มช


ทำเนียบเสดสาด รุ่น 26 article

 

 

รุ่น
รหัส
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
26
2604044
คุณ
ชนะพงษ์
แซ่เตียว
26
2604149
คุณ
ขนิษฐา 
วงศ์รักมิตร 
26
2604150
คุณ
ชวนนท์
อำภา
26
2604151
คุณ
ชัยพร
นพมณีไพศาล
26
2604153
คุณ
ธเนศ
ศรีวิชัยลำพันธ์
26
2604154
คุณ
ประวิทย์
วิมลจิตรสอาด
26
2604156
คุณ
มงคล
กันหอม
26
2604158
คุณ
มนัส
หมีทอง
26
2604160
คุณ
รักษ์
สัตยสุนทร
26
2604161
คุณ
รังสี
สุรางค์
26
2604163
คุณ
วรวรรณ
โลหะปิยะพรรณ
26
2604166
คุณ
อุดม
สอนจิตต์
26
2604169
คุณ
ประครอง
เทพสอน
26
2604170
คุณ
พจณีย์
มีผล
26
2604171
คุณ
พัฒนี
ตนาพงษ์
26
2604172
คุณ
พิชัย
จันทยา
26
2604173
คุณ
มานะ
จันทร์ศรี
26
2604174
คุณ
ยุวดี
ชุ่มเจริญ
26
2604176
คุณ
วนิดา
คำมาตร
26
2604177
คุณ
วรายุทธ
เศรษฐวิศารทกุล
26
2604178
คุณ
วิชิต
ศุภศิลป์
26
2604179
คุณ
สมบัติ
สิงฆราช
26
2604180
คุณ
สมยศ
วัฒนาพิบูลย์ชัย
26
2604181
คุณ
สุภาพร
พรหมวงศ์
26
2604182
คุณ
สุรินทร์  
รัตนะเศวตกุล
26
2604183
คุณ
อภิชาติ
วรพัฒน์
26
2604184
คุณ
อัญชลี
บุญเพ็ง
26
2604189
คุณ
ธีรศักดิ์
สวนดี
26
2604200
คุณ
สมปอง
จันทร์สว่าง
26
2604290
คุณ
พานี
สุขวัฒนากรณ์
26
2604341
คุณ
ดวงพร 
แสงจันทร์ 
26
2604342
คุณ
จักรพงษ์
บ่างบวร
26
2604343
คุณ
จิรวรรณ
เชื้อพรรณงาม
26
2604346
คุณ
ธีระ
เตชะธีราวัฒน์
26
2604347
คุณ
พิชัย
วงศ์กุศลธรรม
26
2604348
คุณ
ภาคภูมิ
สุปริยศิลป์
26
2604349
คุณ
วิลาสินี  
สิงห์โตโรจน์
26
2604350
คุณ
ศิริวัฒน์
อุ่นสากล
26
2604351
คุณ
สมศักดิ์
แสงหิรัญสุข
26
2604352
คุณ
สมาน
ทิพรัตนราภรณ์
26
2604353
คุณ
สาม
เอกมหาชัย
26
2604354
คุณ
สุชาติ
ปรีดาวิจิตรกุล
26
2604356
คุณ
จงกลนี
สกลนภา
26
2604357
คุณ
ชลลัดดา
เทพศุภรังษิกุล
26
2604359
คุณ
นิยดา
กระดังงา
26
2604360
คุณ
ชาครินทร์
โชติทศุภเศรณี
26
2604362
คุณ
ปราโมทย์
รุ่งเรืองสำราญกุล
26
2604363
คุณ
ผานิตตา
เจริญผล
26
2604364
คุณ
พรชัย
ทองศิวะรักษ์
26
2604365
คุณ
รัตนา
แพรภัทรพิศุทธิ์
26
2604366
คุณ
วนวีณา
ณ เชียงใหม่
26
2604367
คุณ
วรพงษ์
พัตนพิบูล
26
2604368
คุณ
วรรณา
เวทย์ศุรกฤต
26
2604369
คุณ
วาสนา
สันติพิทักษ์
26
2604370
คุณ
วิไลพร
บุญรอด
26
2604371
คุณ
ศิริรัตน์
อโนทัยประสพสุข
26
2604372
คุณ
สมถวิล
เทพศิริ
26
2604373
คุณ
เกศสุดา
สิทธิเดช
26
2604374
คุณ
ขจิต
โชติมงคล
26
2604377
คุณ
ฉวีวรรณ
เชยโอนะนันทน์
26
2604380
คุณ
ปิยะนุช
ทองศักดิ์
26
2604382
คุณ
รุ่งนภา
รู้อนันต์ตระกูล
26
2604386
คุณ
วันชัย
รีรานนท์
26
2604393
คุณ
อุไรนีย์
เตียวศิริชัยสกุล
26
2604408
คุณ
ฤทธิชัย
บุญสาร์
26
2604410
คุณ
อนวัฒน์
ชาครานนท์
26
2604412
คุณ
สมจิตต์
ปลื้มรุ่งเรือง
26
2604413
คุณ
สุพจน์  
ชนาพรพจน์(แซ่เตียว)
26
2604414
คุณ
กาญจนาลัย
ฟูเจริญยศ
26
2604417
คุณ
พรรณนี
ทีฆอริยภาคย์
26
2604423
คุณ
สมคิด
โชคธนานันท์
26
2604424
คุณ
ดลฤดี
วรอวยชัย
26
2604427
คุณ
วิไล
สำลีพันธุ์
26
2604448
คุณ
ญาดา
ประไพวงษ์
26
2604451
คุณ
วีระยุทธ
เศรษฐเสถียร
26
2604458
คุณ
พรรณวดี
เหง่าตระกูล
26
2604460
คุณ
อนันตพร
วาฤทธิ์
26
2604461
คุณ
ละอองดาว
ศรีอินทร์
26
2604462
คุณ
อัญชลี
อนันต์นาวีนุสรณ์
26
2604463
คุณ
เพ็ญพักตร์
ไมตระรัตน์
26
2604464
คุณ
บรรเจิด
พรหมโสภา
26
2604466
คุณ
สมใจ
แสงจันทร์
26
2604467
คุณ
สุดารัตน์
อดทน
26
2604468
คุณ
ศุภรา
เสกาจารย์
26
2604469
คุณ
 
กลั่นสอน
26
2604470
คุณ
สมหวัง
โควิบูลย์ชัย
26
2604472
คุณ
คณาพร
กฤตยาบาล
26
2604473
คุณ
นิลเนตร
โลหะพจน์พิลาศ
26
2604474
คุณ
กชกร
รุ่งรางแสง
ทำเนียบเสดสาด มช

ทำเนียบเสดสาด รุ่น 07 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 08 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 09 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 10 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 11 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 12 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 13 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 14 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 15 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 16 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 17 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 18 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 19 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 20 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 21 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 22 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 23 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 24 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 25 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 27 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 28 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 29 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 30 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 31 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 32 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 33 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 34 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 35 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 36 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 37 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 38 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 39 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 40 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 41 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 42 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 43 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 44 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 45 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 46 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 47 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 48 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 49 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 50 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 51 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 52 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 53 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 54 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.