ReadyPlanet.com
dot dot
bulletสานส์จากนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ มช
bulletกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ มช
dot
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเศรษฐศาสตร์ มช
dot
bulletรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
dot
ทำเนียบศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มช
dot
bulletรายชื่อศิษย์เก่าเสดสาด
bulletรวมรูปถ่าย@อีคอนทุกรุ่น
dot
@ CMU
dot
bulletเรื่องขำๆ กับมอชอ
dot
@ Chiangmai
dot
bulletรวมย่าน Shop @ Chill
bulletเที่นวสบายๆ เสาร์ อาทิตย์
bullet สิ่งพิมพ์@ เชียงใหม่
dot
Link
dot
bulletรวมมิตร@ลิงค์เสดสาด
dot
ลงทะเบียนศิษย์เก่าเสดสาด
dot
bulletลงทะเบียนศิษย์เก่าได้ที่นี่
dot
รับข่าวสารอีคอน

dot
bulletเสดสาด มอชอ
dot
ร้านพี่ๆ น้อง ชาวเสดสาด มช
dot
bulletรายชื่อร้าน


คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Facebook  เสดสาด มช


ทำเนียบเสดสาด รุ่น 38 article

 

 

รุ่น
รหัส
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
38
3816001
คุณ
กนกพงษ์
อรุณโรจน์
38
3816002
คุณ
กนกวรรณ
ทักษะวณิช
38
3816003
คุณ
กรทวี
พูลสวัสดิ์
38
3816005
คุณ
กัญชลิกา
เก่าตระกูล
38
3816006
คุณ
กานดา
เรืองวิทยากูล
38
3816007
คุณ
เขมิกา
ฤกษ์วันเพ็ญ
38
3816009
คุณ
จเรศักดิ์
สุขปัญญาเลิศ
38
3816010
คุณ
จำรูญ
อ่วมจ้อย
38
3816011
คุณ
จิตทิพย์
พึ่งอาศรัย
38
3816013
คุณ
เจนจิรา
สังข์วรรณะ
38
3816014
คุณ
ชนกนาถ
วงษ์บูรณาวาทย์
38
3816015
คุณ
ชนินทร์
จักรเกษตร
38
3816017
คุณ
ชาคริต
รัตนสุรีย์
38
3816018
คุณ
ชาญวิทย์
อุดร
38
3816019
คุณ
ญาดา
วิบูลย์พงศ์
38
3816020
คุณ
ฐนิสรณ์
หนูจิตต์
38
3816021
คุณ
ณรงค์
วงศ์พุทธรักษา
38
3816022
คุณ
ดวงพร
รุณนะพงศา
38
3816023
คุณ
ต้นอ้อ
ห้อยยี่ภู่
38
3816024
นาย
ถกล
บรรจงรักษ์
38
3816025
คุณ
ทองสุก
สุธรรมโกศล
38
3816026
คุณ
Tiptiya  
Berry
38
3816027
คุณ
ธนะชัย
ฉ่ำมะนา
38
3816030
คุณ
รินรดา(นฤมล) 
วิรทัศนุสรณ์
38
3816031
คุณ
นหทัย
จัตุรัตน์
38
3816032
คุณ
นันทรัต
รัตนปวัตน์
38
3816033
คุณ
นิสากร 
นาคสุวรรณ 
38
3816034
คุณ
เบญจมาศ
ผดุงทรง
38
3816035
คุณ
ปกรณ์
อุดมธนะสารสกุล
38
3816036
คุณ
ประทานพร
ธรรมวิมล
38
3816037
คุณ
ประสพพร
ศรีสุข
38
3816038
คุณ
ปราง
เที่ยงบูรณธรรม
38
3816039
คุณ
ปรารถนา
โฆสิโต
38
3816041
คุณ
ปวีณา
คำพุกกะ
38
3816042
คุณ
ปิยชนก
อิทธิวรานุรักษ์
38
3816043
คุณ
เปรมรัตน์
แสงตาทิพย์
38
3816044
คุณ
พงศ์ธวัช
วิวังสู
38
3816045
คุณ
พรเทพ
เอื้อวิเศษวงศ์
38
3816046
คุณ
พรพิมล
คำแสน
38
3816047
คุณ
พรพิศ
เมธีธรรม
38
3816048
คุณ
พรศิริ
รอดวินิจ
38
3816049
คุณ
พลภูมิ
หิรัญเกศ
38
3816050
คุณ
พัชรา
ศิลารัตน์
38
3816051
คุณ
พัฒนพล
นิมานันท์
38
3816052
คุณ
พิธุภา
รอดเผือก
38
3816054
คุณ
พิมลมาศ
คำลือ
38
3816056
คุณ
เพ็ญพรรณ
ธนกนกชัย
38
3816057
คุณ
ภักดิ์ชนก
วีรกุล
38
3816059
คุณ
มาริสา
กาญจนะ
38
3816060
คุณ
มาลีรัตน์
พงศ์สุวรรณ
38
3816061
คุณ
เมธี
ชัยมงคล
38
3816062
คุณ
รัตติยากร
เทพพิมาน
38
3816063
คุณ
รัตนา
เจริญศักดิ์วรกุล
38
3816064
คุณ
เรณู
อิสรชีววัฒน์
38
3816065
คุณ
วนาธิป
มากพิณ
38
3816066
คุณ
วรรณพร
หาญวิริยะพันธ์
38
3816067
คุณ
วรรณวิมล
ชมสายพลายงาม
38
3816068
คุณ
วรรณา
ใจแสน
38
3816069
คุณ
วรรษา
มังกรฟ้า
38
3816070
คุณ
วรลักษณ์
ทะวิไชย
38
3816071
คุณ
วรางคณา
อำภาราม
38
3816072
คุณ
วราพรรณ
โรจน์รังษี
38
3816075
คุณ
วิชุดา
ชละเอม
38
3816076
คุณ
วิทยา
สุขชมทอง
38
3816077
คุณ
วิรุฬห์
สุขใจ
38
3816078
คุณ
วิสาขา
ลายชื่น
38
3816080
คุณ
วีระ
เดชานุรักษ์นุกูล
38
3816081
คุณ
ศรีตลา
สุตภาคย์
38
3816082
คุณ
ศฤชา
สาลี
38
3816083
คุณ
ศลิษา
สะฝีอี
38
3816084
คุณ
ศศิมา
วงษ์เสรี
38
3816085
คุณ
ศศิวิมล
ชำนาญอาสา
38
3816086
คุณ
ศิริน
วงศ์ตระกูล
38
3816087
คุณ
ศิริรัตน์
ญาติจอมอินทร์
38
3816089
คุณ
สมัคร
เฮงสุวรรณ
38
3816090
คุณ
สมาภรณ์
แท่งทอง
38
3816091
คุณ
สรรเพชญ
มโนรส
38
3816092
คุณ
สรรเพชญ
เศรษฐวานิช
38
3816093
คุณ
สร้อยฟ้า
เสริฐแก้ว
38
3816094
คุณ
สร้อยสนธิ์
หล่อสุวรรณกุล
38
3816096
คุณ
สราวุธ
มุ้งทอง
38
3816098
คุณ
สาริน
ชากฤษณ์
38
3816099
คุณ
สิริ
วงษ์กมลชุณห์
38
3816100
คุณ
สุชาดา
ชัยพิกุสิต
38
3816102
คุณ
สุทธินี
เทียนวิจิตร
38
3816103
คุณ
สุทธิพงษ์
เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา
38
3816104
คุณ
สุนิดา
แซ่ลิ้ม
38
3816106
คุณ
สุพัชรักษ์
คงประเสริฐ
38
3816107
คุณ
สุภาภรณ์
ธนาพรรณ
38
3816108
คุณ
เมธาสิทธิ์ (สุรชัย)
 วิจิตรรังรอง 
38
3816109
คุณ
สุรพงษ์
ปัญญามัง
38
3816110
คุณ
สุลีวรรณ
ยิ้มพยัคฆ์
38
3816111
คุณ
สุวิชาญ
ลีลานิตย์กุล
38
3816112
คุณ
หยาดฝน
สุวรรณโน
38
3816114
คุณ
อธิพันธ์
วรรณสุริยะ
38
3816115
คุณ
อนันต์
สาธุเสน
38
3816116
คุณ
อนุกูล
สุภา
38
3816117
คุณ
อรศิริ
นิยมทรัพย์ศิริ
38
3816118
คุณ
อัครภัทร
สัปปพันธ์
38
3816120
คุณ
อุษา
รุ่งวัฒนไพบูลย์
38
3816121
คุณ
เออวดี
อุบลศุข
38
3816122
คุณ
เอกสิทธิ์
แก้วคำ
38
3816123
คุณ
ประภัสสร
สุขจีระเดช
38
3816124
คุณ
สิริรัตน์
โพธาราช
38
3816125
คุณ
สุประวีณ์
นิมมลรัตน์
38
3816126
คุณ
จริญญา
บาลสุข
38
3816127
คุณ
กัลยารัตน์
คงพิบูลย์กิจ
38
3816128
คุณ
เกษร
บรรพต
38
3816129
คุณ
วิภา
ตะมะปุด
38
3816130
คุณ
สมหทัย
เพิ่มวารี
38
3816131
คุณ
รุ่งระวี
สิทธิกร
38
3816132
คุณ
ชูพงษ์
ลาดทะนุ
38
3816133
คุณ
สุทิตา
กันจนา
38
3816134
คุณ
วัชรีภรณ์
ร้ายกลับดี
38
3816135
คุณ
วิจักขณ์
ขวัญมงคล
38
3816137
คุณ
ศิริพงษ์
แก้วรัตนะอัมพร
38
3816138
คุณ
อัญชลี
เล้าตระกูล
38
3816139
คุณ
อุษณีย์
รักบุญ
38
3816140
คุณ
บุศริน
เธียรธัญญกิจ
38
3816141
คุณ
ภาณุพร
โออริยกุล
38
3816142
คุณ
ฌลานาถ
ตันติบูล
38
3816143
คุณ
อรอนงค์
ถาวรศักดิ์
38
3816144
คุณ
บวรเวทย์
ตันตรานนท์
38
3816145
คุณ
วิวัฒน์
ตันติพงศ์พีรเดช
38
3816146
คุณ
ธนาภรณ์ 
อุชิโรดะ (อุฬารวิริยานนท์) 
38
3816147
คุณ
ศรินทร
สุริย์สิงห์
38
3816148
คุณ
สมพงษ์
ใจแก้ว
38
3816149
คุณ
ภานุพัฒน์
สัตโยภาส
38
3816150
คุณ
จินตนา
ชัยชมภู
38
3816151
คุณ
วิลาสินี
เพชรสารกุล
38
3816152
คุณ
วิศิษฏ์มน
ศรีนิลทา
38
3816153
คุณ
กริชดนัย
ฤทธิ์พฤกษ์
38
3816154
คุณ
พรสุรีย์
ลือชัย
38
3816155
คุณ
พนมวรรณ
รู้ทำนอง
38
3816156
คุณ
ศิริพร
มูลตัน
38
3816157
คุณ
ศิริวัฒนา
สาระพันธุ์
38
3816158
คุณ
ลริวรรณ
ลือเรือง
38
3816159
คุณ
อรทัย
ตั้งธีระบัณฑิตกุล
38
3816160
คุณ
อัญชลี
หวังวิไล
38
3816161
คุณ
ณฐิณี
ศุภอักโข
38
3816162
คุณ
นงเยาว์
เตมีย์ศักดิ์
38
3816163
คุณ
กิติศักดิ์
จันทร์นฤมิตร
38
3816164
คุณ
ชนานุช
ย่วนยินรักษ์
38
3816165
คุณ
เยาวลักษณ์
จันทร์ดี
38
3816701
คุณ
จันทร์มณี
วงศ์ลอคำ
38
3816702
คุณ
ภูวงศ์
กิตะวงศ์
38
3819090
คุณ
Samarporn 
Thaengthong 
ทำเนียบเสดสาด มช

ทำเนียบเสดสาด รุ่น 07 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 08 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 09 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 10 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 11 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 12 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 13 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 14 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 15 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 16 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 17 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 18 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 19 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 20 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 21 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 22 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 23 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 24 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 25 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 26 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 27 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 28 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 29 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 30 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 31 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 32 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 33 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 34 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 35 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 36 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 37 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 39 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 40 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 41 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 42 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 43 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 44 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 45 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 46 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 47 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 48 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 49 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 50 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 51 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 52 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 53 article
ทำเนียบเสดสาด รุ่น 54 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.